Velfærdens hovedstad

Det er ingen hemmelighed at kommunernes forvaltning af velfærden skranter gevaldigt. Især står det slemt til i København. Daginstitutioner lider under svigtende ledelse, Job- og handicapcentre svigter borgernes rettigheder, ældreplejen sidder fast i minutskemaer.

København skal gå forrest med at udvikle system-velfærden til en mangfoldig velfærd, hvor fagligheden sættes fri, så borgerne og deres egentlige behov kan mødes – og så vores skattekroner går til ægte velfærd. 

 

Mærkesager på området

Fremtidens Jobcenter i København

Ønsker du at blive mødt med tillid og værdifulde tilbud, eller med tvang og meningsløse aktiveringstilbud? 

Al forskning og erfaring viser, at tvang er et meget ringe redskab til at hjælpe mennesker, der er ramt af arbejdsløshed eller andre udfordringer.

Derfor skal København gå forrest med at udvikle Fremtidens Jobcenter, der er baseret på tillid og frivillighed. Et sted hvor skattekronerne ikke spildes på meningsløs aktivering, men på tilbud, som borgerne kan se mening i, og som reelt hjælper dem videre i livet og nærmere at blive selvhjulpne.

Det bliver den første opgave for Center for Udvikling af Relationel Velfærd, fordi de nuværende jobcentre er en af de største forhindringer for relationel velfærd. Mange borgere med andre problemer end arbejdsløshed sidder fast i Jobcenter-systemets rigide regler, der står i vejen for, at deres andre problemer kan løses – eller endda forværrer dem.

Pilotprojektet Fremtidens Jobcenter er et sted, hvor borgerne mest muligt frisættes fra tvang og mødes med tillid. Hvor myndigheden samarbejder tæt med foreninger, lokale virksomheder, kulturliv, social- og sundhedstilbud om at skabe attraktive rammer og tilbud – især for borgere, der har andre udfordringer end arbejdsløshed.

 

Relationsvelfærd 

Mange mærker nok, at velfærden er tynget under tunge systemer, stive regler og mange kasser og skemaer. Borgeren forsvinder nemt i den jungle.

Hvor det vigtigste engang var at hjælpe borgeren, er det i dag alt for ofte systemets behov som kommer først. Mange sagsbehandlere beskriver, at de mest af alt kan flytte borgerne rundt som brikker i systemet, men ikke har mulighed for rent faktisk at forholde sig til borgerens situation og behov.

Vi må være realistiske og forstå, at vi ikke med et trylleslag kan ændre den negative udvikling, som er sket de sidste 30 år. Men vi kan heller ikke tøve mere og vente på Christiansborg, kommissioner og nye omgang med endnu et task force. Som landets hovedstad kan vi påbegynde den nødvendige udvikling – væk fra system-velfærd og frem mod en relations-velfærd.

I relations-velfærd er det relationen mellem mennesker, som står i centrum – som det værdifulde, meningsgivende grundlag til at skabe sociale løsninger. Hvor det mest mulige ligeværdige møde mellem borgeren og en person fra myndigheder eller NGO’ere, er afsættet for velfærdsarbejdet.

Derfor foreslår Alternativet at København opretter Center for Udvikling af Relationel Velfærd, der får budget og magt til på tværs af kommunens forvaltninger, at løfte opgaven med skridt for skridt at ændre vores velfærdsløsninger fra System-Velfærd til relationelle velfærdsløsninger, der har borgeren i centrum.

 

Frie, demokratiske daginstitutioner

Sæt pædagogerne & forældrene fri til at skabe gode rammer for deres daginstitutioner. Giv de offentlige institutioner samme frihedsfordele som private tilbud. Langt større selvstyre og magten til at de ansatte vælger deres egen ledelse i samråd med forældrene. 

Når vi i disse år i København ikke kan holde på det faglige personale, der går ned med stress, søger arbejde i andre kommuner eller helt dropper at være pædagog, så skyldes det ikke kun dårlige normeringer, men i København også en tung centraliseret top-styring af daginstitutionerne.

Vi ønsker en tryg, sikker og gradvis overgang til, at daginstitutionerne bliver demokratiske, hvor personale og forældre på kommunens daginstitutioner bliver styrende for overgangen. Det sker ved, at de beslutter hvornår, de er klar til at påtage sig ansvaret for skiftet til en demokratisk ramme og valgt ledelse.

København skal være Velfærdens Hovedstad og derfor vil Alternativet sætte daginstitutionerne fri – give dem muligheden for mere magt og selvstyre.

 

Reelle minimumsnormeringer

Minimumsnormeringer skal afspejle den reelle virkelighed ude i daginstitutionerne. Dét skylder vi vores børn. Det er helt afgørende for barnets trivsel og udvikling, at der hver dag er nok ansatte og ressourcer til at møde dem med omsorg og nærvær samt tid og rum til at lege og udforskning.

Alternativet arbejder derfor for, at der kommer minimumsnormeringer i børnehøjde i alle dagtilbud, baseret på en opgørelse af den reelle normering, og at de afsatte midler alene går til at løfte normeringerne for alle børn. 

Inden 2024 skal alle kommuner leve op til den nye lov om minimumsnormeringer. Minimumsnormeringerne, altså antallet af børn pr. pædagog, er et kommunalt gennemsnit, baseret på normeringstal fra Danmarks Statistik.

Disse tal er dog ifølge Danmarks Statistik, ikke retvisende for den reelle normering ude i de enkelte dagtilbud. Tallene kaldes for “papirnormeringer”, fordi de kun gælder på papiret, og ikke ude på stuerne, hvor børnene og det pædagogiske personale er. 

Papirnormeringer skal ud og reelle normeringer skal ind. Københans Kommune kan få inspiration fra Fredensborg kommune, som i samarbejde med forældre og ansatte, har udviklet en metode som kaldes Omsættertabellen. Det er et redskab, der kan bruges til at sikre opgørelsen af den reelle normering.

Disse tal vil skabe bedre forståelse og samarbejde mellem både politikere, forældre og ansatte i forhold til de beslutninger, der træffes på dagtilbudsområdet. Et fælles udgangspunkt.


 

 

Se vores mærkesager om andre politikområder her.