Klimaets hovedstad

Klimakrisen kræver, at vi handler NU – at ethvert initiativ og enhver investering fra nu af mest muligt reducerer CO2, fremmer bæredygtighed og naturens mangfoldighed. Det betyder, at vi skal gøre byen grønnere ved at bruge de løsninger og den teknologi, vi hurtigt kan få til at virke. Mega-projekter og Metro-gæld styrer mere og mere København.

I stedet har vi behov for en mangfoldig byudvikling, der med omsorg kan vise hensyn til alle borgere og give et tempo, hvor vi i samspil med regionen kan være med til at indfri ambitionen om den grønne, bæredygtige hovedstad – klimaets hovedstad. 

Mærkesager på området

STOP LYNETTEHOLMEN 
(EN LEVENDE BY – IKKE EN KUNSTIG Ø)

Det nuværende flertal på byens rådhus vil satse milliarder på et mega-projekt: Frank Jensen og Lars Løkkes kunstige ø – Lynetteholm.

Al udvikling i København vil i mange årtier blive bundet til projektet. Beslutningen er presset igennem uden byens borgere har haft chance for at debattere det – endsige stemme om det.

Hos Alternativet København er vi rystede over uansvarligheden hos Rådhusets nuværende flertal. Først og fremmest manglen på offentlig debat og demokratisk inddragelse af byens borgere – selvom det er københavnerne som hæfter for gælden.

Projektet har desværre også:

  • en ekstrem usikker økonomi
  • høj risiko for at ødelægge Øresund og Østersøens havmiljø
  • binding til fortsat gældsbundet byudvikling med dyre boliger

Mega-projektet betyder også, at vi må opgive at blive CO2-neutrale med alt det beton anlæg af tunneller og motorvej kræver. Det er ikke et bæredygtigt projekt uanset hvor meget pyntegrønt, det dekoreres med.

Projektet vil låse Hovedstaden til massiv gæld, fortsat trafikvækst og byg-dyrt-politik hele næste generation. Det giver en gold og overbelastet by.

I stedet for denne slags mega-projekter, ønsker Alternativet en gradvis, organisk udvikling af byen i samspil med hele hovedstadsområdet. I et tempo og med åbne demokratiske processer, hvor borgerne og lokalområder altid har en stemme.

Derfor siger Alternativet “En levende by – ikke en kunstig ø”

 

Jordens varme til din radiator

Hvis vi skal af med den klimaskadelige biomasse som brændsel til vores fjernvarme, så skal vi handle nu – og få sat gang anlægget af geotermi, så det er klart til at afløse biomassen i 2030. 

Geotermi er den oplagte stabile energiforsyning til at supplere vind og sol i vores fjernvarmeforsyning. Det er en velkendt teknologi. Hvorfor vente på uprøvede teknologier, når vi kan knække hockeystaven nu?

Geotermi har en række klare fordele. Det optager ikke særligt meget areal. Næst efter solenergi er det den mest bæredygtige energiforsyning. Københavns investering i geotermi kan samtidig kickstarte en dansk geotermi-industri, der ligesom vindmølleindustrien kan blive verdensførende.

I Danmark har geotermi desværret fået et dårligt ry efter et par ringe udførte anlæg, men f.eks. i Paris fungerer geotermi glimrende som en del af energiforsyningen. Flere troværdige, højt kompetente selskaber står klar og vil også gerne investere egen risikovillig kapital.

Uanset om vi selv skal eje de geotermiske anlæg eller indgå i partnerskab med private firmaer, så ønsker Alternativet, at vi udviser rettidig omhu, handler nu og får sat gang i anlægget af geotermi.


Regional transport / fremtidens bæredygtige mobilitet i hovedstadsområdet

Vidste du, at vejene fylder 40% af Københavns og hovedstadens areal? Hvis vi kan finde transportløsninger, der optager mindre areal, vil vi nemmere kunne få plads til både en levende natur, boliger og et mangfoldigt byliv.

København er ikke alene herre over trafikken i kommunen. Handler vi alene, skubber vi blot trængselsproblemerne ud i omegnskommunerne. Derfor er der brug for en fælles plan for trafikken i hovedstaden. Vi har et ansvar som hovedstadens største kommune til at påtage os lederskabet for det samarbejde.

En regional trafikplan, som omfatter og prioriterer modernisering af S-togsnettet, anlæg af et net af letbane og især elbusser med egen bane (BRT), udvidelse og forbedring af cykelstinettet og etablering af road pricing i hele hovedstadsregionen. Udvidelse af metroen indgår i planen, men prioriteres ind ud fra samfundsøkonomi og klima- og trafik-effekter.

 

Klimavenlig indkøb // bæredygtigt budget (doughnut økonomi)

Klimaets Hovedstad skal gå foran og omlægge kommunens indkøb til maksimal bæredygtighed, hvilket både vil komme klimaet, danske producenter og den bæredygtige omstilling til gode. 

Heldigvis er vi allerede godt i gang. Borgerrepræsentationen har allerede truffet en række beslutninger om miljø- og klimakrav i Københavns Kommunes udbud og indkøb, som alle forvaltninger er forpligtet til at overholde, når de laver udbud og indkøb.

Men i Alternativet mener vi, at kommunen skal gå forrest i alle former for bæredygtighed. Alternativet går forrest og fremsætter som det eneste parti et forslag om, at doughnutmodellen af økonomen Kate Raworth burde bruges i kommunalt udbud og indkøb.

Vi har allerede fået vedtaget, at 2 mio. skal bruges til at undersøge mulighederne for at indtænke doughnutmodellen og cirkulær økonomi i kommunens fremtidige styring. Det er nemlig helt centralt for den grønne omstilling, at vi ikke kun tænker i CO2, men faktisk omfavner alle former for bæredygtighed - f.eks. de planetære grænser, biodiversitet og social bæredygtighed - og her har Danmarks største kommune et særligt ansvar for at gå forrest.

Selvom vi er godt på vej i vores kommune, er vi ikke helt i mål endnu. Vi skal være endnu mere ambitiøse med den grønne omstilling.

En stemme på Alternativet sikrer, at vi presser på at Danmarks største kommune bliver grøn, grønnere, grønnest. Derfor mener vi, at Københavns Kommune skal

1) mindske affaldsmængderne ved at købe langtidsholdbare produkter (cirkulær økonomi) 

2) tænke socialt og miljømæssigt ansvarligt ved at købe mere økologisk og FairTrade (social bæredygtighed og miljøvenligt) 

3) mindske udledningen af CO2 mest muligt og indkøbe produkter produceret i lokalt eller i Europa (klimavenligt).


Busbaner og busnet

Vi ønsker at rette investeringerne i mobilitet derhen, hvor vi får mest kollektiv og multimodal transport og cyklisme for pengene og hvor (privat)biler kommer til at optage et meget mindre areal. 

  1. Nye boligområder og bycentre, trafikforbedringer, fortætning mm. skabes med udgangspunkt i en videreudvikling af fingerplanen med et mål om, at alle borgere i hovedstaden har mindre end 400 m til den nærmeste park / det nærmeste naturområde. 
  2. En regional trafikplan, som omfatter og prioriterer modernisering af S-togsnettet, anlæg af et net af letbane / elbusser med egen bane (BRT), udvidelse og forbedring af cykelstinettet og etablering af road pricing i hele hovedstadsregionen. Udvidelse af metroen indgår i planen, men prioriteres ind ud fra samfundsøkonomi og klima- / trafikeffekter. 
  3. Udvikling og etablering af et regionalt / sjællandsk smart grid, som kan bære fremtidens el-baserede person- og erhvervstrafik, energi- og varmeforsyning og ressourceoptimerende cirkulære økonomi. 
  4. Genoptagelse af en sammenhængende og forpligtende planlægning for hovedstadsregionen, som skal omfatte en rækkefølgeplan for investeringer i bolig- og erhvervsområder, trafik og infrastruktur (inkl. park & ride anlæg), gen- og nydannelse af naturområder og grønne arealer og udpegning af nye kulturelle og økonomiske bycentre. 

 

Se vores mærkesager om andre politikområder her.