6. Rent vand, jord og havmiljø

17_KOBENHAVNERMAAL6.jpg

Der er mange forureningskilder i København, som har sat grundvandet og vandmiljøerne i københavnsområdet under pres. For os er det afgørende, at vandkvaliteten forbedres og fremtidssikres til fordel for københavnerne og deres efterkommere.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Beskyt Københavns drikkevand

København får sit drikkevand udenfor kommunen, idet Københavns eget grundvand er forgiftet. Grundvandet udenfor kommunen et truet af forurening fra pesticider, der spredes tæt ved vandboringer. Alternativet vil både arbejde for at rense grundvandet under København og sikre, at det drikkevand, vi henter fra oplandet, ikke udsættes for kemisk forgiftning. Vores børn og børnebørn skal også nyde godt af rent drikkevand fra vandhanen.

→ Maritime reservater

Hele Copenhagen Port Area, som omfatter området mellem København og Malmø, skal gøres til en maritim miljøzone. Miljøzonen skal have særligt fokus på at sikre undergrundens frie, vilde natur, ligesom den skal bidrage til at stoppe skibsfartens udledning af diesel, skrald og andre former for forurening. Al råstofindvinding skal ophøre i den maritime miljøzone, mens bæredygtigt fiskeri med skånsomme redskaber kan fortsætte. Vi vil arbejde for en fælles dansk-svensk aftale om beskyttelse af de mange forskellige plante- og dyresamfund i Øresund, som sikrer generel beskyttelse af farvandet. Herudover vil vi have lokal beskyttelse af de vigtige kerneområder for fx marsvin, sæler, stenrev, torsk, gydeområder, bunddyr og ålegræs mm.

→ Landstrøm til krydstogtskibe i København

København er et populært mål for krydstogtskibe, som lægger til i kommunens havn. I dag forsynes skibene, når de ligger i havn med energi fra deres egne motorer, hvilket betyder støj, luftforurening, højt olieforbrug og dermed CO2-udlejning. Københavns Kommune skal forbedre forsyningen af krydstogtskibene med landstrøm fra vedvarende energikilder.

→ Havbrug, biodiversitet og maritime nyttehaver

Vi skal udnytte byens havnearealer til at producere mad og maritime oplevelser. I takt med at industrien har forladt inderhavnene, har København, oplevet store forbedringer af vandkvaliteten. Det åbner helt nye muligheder for at udnytte arealerne til at skabe liv og producere lokale fødevarer. Det kan vi blandt andet gøre ved at styrke bestanden af muslinger, alger, tang mm. Én musling renser fx 200 liter vand om dagen.

→ Opsamling og anvendelse af regnvand i byen i stedet for udledning i kloakken

Rent vand er både et privilegium og en ressource, som vi skal værne om. Derfor ønsker Alternativet et forbud mod udledninger og overløb af kloakvand til vores vandmiljøer.