13. Forrest i klimaløsninger

17_KOBENHAVNERMAAL13.jpg

Klimaet vil ændre sig markant i den nærmere fremtid med flere ekstreme vejrfænomener, vandstands- og temperaturstigninger, hvilket skaber udfordringer for nulevende og kommende generationer af københavnere. Det bliver kun dyrere, hvis vi udskyder at klimasikre København i tilstrækkelig grad. København skal være en ledende vidensby for den grønne omstilling og være parat til fremtidige klimaforandringer og -udfordringer.

Forslag som Alternativet København vil arbejde for:

→ Omstilling til 100 pct. vedvarende energi og CO2-negativitet

Københavns Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2025. Udviklingen går i den rigtige retning, men vi skal gå endnu længere og sikre, at København bliver CO2-negativ og altså producerer mere vedvarende energi, optimalt set inden for kommunegrænsen, der mere end opvejer for den CO2, som vores forbrug udleder andre steder i verden. Det kan også være gennem støtte til optag af CO2 i jord og skove i Danmark eller ved at stoppe afskovning rundt omkring i verden

→ Blå-grøn infrastruktur til tilpasning til klimaforandringer

København har en ambitiøs, grøn skybruds- og klimatilpasningsplan. Alternativet ønsker den eksisterende plan udbygget til en egentlig blå-grøn infrastruktur med genåbning og restaurering af åerne i byen samt grønne kiler gennem byen til at sikre mod skybrud, hedebølger og vandstandsstigninger.

→ Verdens bedste cykel- og fodgængerby

Københavns Kommune er allerede ambitiøs i forhold til udbygning af cykelinfrastruktur. For at få ren luft, øget sundhed og sænke CO2-udledningen skal denne udvikling sikres og styrkes i samarbejde med de omkringliggende kommuner, således at der er god og sikker cykelparkering i begge ender af den offentlige transport, cykelbusser, flere supercykelstier og generelt bredere cykelstier og fortov.

→ Klima-efteruddannelse af ledere og bestyrelser

Der er mangel på konkret viden på ledelsesniveau om klimatiltag i virksomheder og institutioner. Derfor skal der stilles klimaefteruddannelse til rådighed for alle ledere og bestyrelsesmedlemmer i det private erhvervsliv. Efteruddannelsen skal indføres som krav i offentlige institutioner og offentlig-private partnerskaber. Dette kan overlappe med oprettelsen af et grønt forsknings- og uddannelsescenter.